DOLEV 800 V+ : 8-913-383-44-88    Video translation
    , -.
    , , .

CreoScitex DOLEV 800 V+ (V2)
SCITEX DOLEV 800 V+ (V2)
Kodak DOLEV 800 V+ (V2)
© 2011 by Fedor Kozorez ( "")